03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

1) Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  ustalonych na dany rok szkolny.

2) Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie) oraz pozostali pracownicy szkoły.

3) Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.

4) Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.

5) Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.

6) Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych.

7) Czytelnik  korzystający  z biblioteki i czytelni   szkolnej  zobowiązany jest  do  dbałości o mienie  szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

 

Regulamin wypożyczalni:

1) Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.

2) Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni).

3) Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

4) Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie (wydłużenie terminu).

5) Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

6) W czasie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.

7) Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.

8) Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.

9) W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości.

10) Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

 

Regulamin czytelni:

1) Z czytelni korzystać może każdy uczeń, nauczyciel, rodzic (opiekun prawny) i pozostali pracownicy szkoły.

2) Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

3) W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

4) Wykorzystane książki i czasopisma oraz wszystkie materiały biblioteczne należy szanować.

 

Regulamin pracowni multimedialnej:

1) Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności opiekuna lub za jego zgodą.

2) W pracowni znajdują się 4 stanowiska komputerowe, z których mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

3) Każde ze stanowisk komputerowych oznaczone jest cyfrą i zaopatrzone w zeszyt odwiedzin z takim samym oznaczeniem.

4) Komputery włącza opiekun pracowni lub za jego zgodą użytkownik pracowni.

5) Przy jednym stanowisku mogą pracować 2 osoby.

6) Odwiedzający pracownię mogą w celach dydaktycznych korzystać z sieci Internet, programów multimedialnych oraz programów edukacyjnych dostępnych w pracowni.

7) Komputery służą do celów edukacyjnych, a nie do rozrywki czy prowadzenia prywatnej korespondencji (e - maile, czaty, gry); osoby nieprzestrzegające tej zasady, otrzymają upomnienie.

8) Należy korzystać wyłącznie z zainstalowanych programów, instalowanie innych programów, dokonywanie zmian w już istniejących oprogramowaniach jest zabronione.

9) W przypadku naruszenia zasad regulaminu opiekun pracowni ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

10) Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

 

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski