03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 poz. 382).

 

3. Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1446 ze zm.) – art. 6 ust. 1.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Opinia o uczniu jest przygotowywana przez wychowawcę klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym lub psychologiem szkolnym.

 

2. Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę:

a. rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

b. poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,

c. Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych),

d. innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS, itp.

 

3. Opinię przygotowuje się w terminie 14 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego wniosku.

 

4. Druki wniosku dla rodziców/opiekunów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

5. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby sporządzającej opinię oraz dyrektora szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły.

 

6. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wskazania we wniosku celu wydania opinii.

 

7. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do osobistego odbioru opinii z sekretariatu szkoły oraz pisemnego potwierdzenia odbioru dokumentu. Nie ma możliwości przekazania opinii uczniowi.

 

 

Pobierz PDF >>

 

Pobierz MS Word >>

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski