Strona główna Świetlica Regulamin świetlicy

Strefa wsparcia

Z życia szkoły
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
E-DZIENNIK UONETPLUSWspółpraca międzynarodowa
Edukacyjna Wartość Dodana
Ewaluacja zewnętrzna
Sukcesy naszych uczniów
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Regulamin świetlicy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14

 

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

§ 2

Cele i zadania świetlicy


1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
* Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
* Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
* Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
* Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
* Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
* Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
* Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
* Sprawują opiekę nad dożywieniem.

2. Do zadań świetlicy należy:
* organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
* organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
* odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
* stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
* upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
* rozwijanie samodzielności i samorządności;
* współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
* organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki międzyszkolnej;
* zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Założenia organizacyjne


1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 06.30-17.00.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:
* imiona i nazwisko uczestnika;
* datę urodzenia;
* adres zamieszkania;
* czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
* informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);
* dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu)
* kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).
3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
5. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 12.00 oraz 14.30 pod opieką wychowawcy świetlicy (3-4 tury obiadowe, w zależności od potrzeb).

§ 4

Wychowankowie świetlicy


1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, sieroty, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych.
2. Obowiązki uczestnika świetlicy. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
* systematycznego udział w zajęciach,
* nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
* dbania o porządek i wystrój świetlicy,
* poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
* kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
* przestrzegania regulaminu świetlicy.
3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
5. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

§ 5

Współpraca z rodzicami1. Codzienny kontakt i rozmowy - odbierają dzieci ze świetlicy osobiście
2. Korespondencja z rodzicami
3. Rozmowy telefoniczne

§ 6

Dokumentacja świetlicy


1. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;
2. Plan pracy świetlicy szkolnej
3. Ramowy rozkład dnia
4. Tygodniowy rozkład zajęć - tematyczny.
5. Dziennik zajęć
6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej
7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.
9. Strona internetowa - szkolna (systematycznie uzupełniana).
10. Regulamin świetlicy.