Strona główna Pedagog

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY
mgr KRYSTYNA LUDWIKOWSKA - TUREK

Przyjmuje w gabinecie 14G w dniach:Poniedziałek: -


Wtorek: 8.50 - 13.20


Środa: 12.00 - 17.00


Czwartek: 9.00 - 15.30


Piątek: -

 

PEDAGOG SZKOLNY
mgr LIDIA FICA

Przyjmuje w gabinecie 14G w dniach:

 

Poniedziałek: 11.30 - 12.30 oraz 13.30 - 14.30


Wtorek: 9.30 - 11.30


Środa: 11.30 - 12.30


Czwartek: 8.45 - 9.45


Piątek: 7.50 - 8.50 oraz 13.30 - 14.30W zakresie kompetencji pedagoga szkolnego znajdują się:

1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej na terenie szkoły.

2. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności.

3. Indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów. Pomoc dzieciom w łagodzeniu lub eliminowaniu napięć psychologicznych o różnym podłożu do rozwiązywania trudności i wiążących konfliktów.

4. Organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno - wychowawczym.

5. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

6. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci.

7. Współorganizowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych i profilaktycznych.

8. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z instytucjami zaspakajającymi potrzeby rodziny.