Strona główna Pedagog

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY
mgr LIDIA FICA

Przyjmuje w gabinecie 14G w dniach:

 

Poniedziałek: 09.00 - 14.25


Wtorek: 08.00 - 15.20


Środa: 12.30 - 17.15


Czwartek: 08.00 - 11.30


Piątek: 08.00 - 14.25W zakresie kompetencji pedagoga szkolnego znajdują się:

1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej na terenie szkoły.

2. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności.

3. Indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów. Pomoc dzieciom w łagodzeniu lub eliminowaniu napięć psychologicznych o różnym podłożu do rozwiązywania trudności i wiążących konfliktów.

4. Organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno - wychowawczym.

5. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

6. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci.

7. Współorganizowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych i profilaktycznych.

8. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z instytucjami zaspakajającymi potrzeby rodziny.