Strona główna Zapytania ofertowe/przetargi Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:


Dostawa wraz z wniesieniem pomocy dydaktycznych z zakresu gimnastyki korekcyjnej w ramach realizacji projektu: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

zal_1_wykaz_pomocy

zal_2_wykaz_przedszkoli

zal_3_wzór_umowy

pytania_odpowiedzi.pdf

Zestawienie ofert

Info_o_wyborze

Info_o_unieważnieniu