Strona główna Zapytania ofertowe/przetargi

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:


Dostawa wraz z wniesieniem pomocy dydaktycznych z zakresu gimnastyki korekcyjnej w ramach realizacji projektu: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

zal_1_wykaz_pomocy

zal_2_wykaz_przedszkoli

zal_3_wzór_umowy

pytania_odpowiedzi.pdf

Zestawienie ofert

Info_o_wyborze

Info_o_unieważnieniu
 

Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych

na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

 


 

Zapytanie_ofertowe

Umowa

Zal_1_formularz ofertowy

Zal_2_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału

Informacja_o_wyborze

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę oraz wniesienie pomocy dydaktycznych z zakresu integracji sensorycznej w ramach realizacji projektu: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

zapytanie_ofertowe.pdf

zalacznik_1_wykaz_pomocy.docx

zal_2_wykaz_przedszkoli.pdf

zal_3_formularz_ofertowy.docx

zal_4_wzor_umowy.pdf

zestawienie_ofert.pdf

info_o_wyborze.pdf

 

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z opiekunami,

w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 – Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.4 - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  10.09.2018 r. numer ogłoszenia 614572 N-2018

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - dane teleadresowe przedszkoli

Formularz - oferta

Pytania_odpowiedzi

Zmiana ogłoszenia

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze

Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia

 

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach  realizacji projektu edukacyjnego pn. ,,Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zapytanie ofertowe

Zal1 - wykaz pomocy

Zal2 - formularz ofertowy

Zal3 - wykaz pomocy

Zestawienie_ofert

Wybór_ofert

 
Więcej artykułów…